17.2 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

Buy now

spot_img

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Kê khai sai dẫn đến nộp thiếu tiền thuế là một trong những hành vi vi phạm hành chính về thuế và thời hiệu xử lý hành vi này khá dài so với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính khác là 05 năm. kể từ ngày vi phạm hành chính. sự vi phạm.

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019 quy định trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn, bao gồm:

Bạn Đang Xem: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Bạn đang xem: Kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp bị xử lý như thế nào?

(Ngày thứ nhất) Khai sai căn cứ tính thuế, số thuế được khấu trừ, xác định sai trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn trong hoạt động kinh doanh. . Tình hình kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán, trên các hoá đơn chứng từ hợp pháp.

(2) Người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc kê khai các giao dịch liên kết nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi kiểm tra kết luận số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu của cơ quan thuế. cơ quan thuế. Số liệu kê khai của người nộp thuế làm thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn.

(3) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng trái phép hóa đơn để ghi giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn mà người mua được hưởng. hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không chứng minh được hợp pháp. rằng vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về người bán.

Ghi chú:

– Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 2 Điều này. . 7 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019, ngoài việc phải kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế trong các trường hợp sau đây:

  • Người nộp thuế tự phát hiện, khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan hoặc sau 60 ngày, kể từ ngày thông quan và trước thời điểm thông quan. cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra sau thông quan. Kiểm tra hàng hóa đã được thông quan.
  • Cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát hiện trong quá trình kiểm tra hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định.
  • Không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số thuế phải nộp.

– Người nộp thuế khai sai dẫn đến nộp thiếu hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn nếu khai bổ sung thì tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số thuế theo quy định. nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện việc thanh tra, kiểm tra thuế chưa thực hiện tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm thanh tra thuế. khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Xem Thêm: Tiếng Anh, Tin học là những môn bắt buộc từ lớp 3

Xem Thêm : ​Hà Nội tiếp tục tạm dừng phát hành Xổ số đến hết ngày 22/8/2021

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế nhưng vẫn phải nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

  • Người nộp thuế đã khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan;
  • Người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, kiểm tra hàng hóa đã thông quan.

khai báo sai phải nop

Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến nộp thuế thiếu

Căn cứ Điều 16 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP, xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn như sau:

* Hình thức và mức xử phạt chính

Phạt tiền 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

(Ngày thứ nhất) Khai sai căn cứ tính thuế, số thuế được khấu trừ, xác định sai trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn trong hoạt động kinh doanh. . đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

(2) Khai sai làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà người nộp thuế đã tự nguyện khai bổ sung, nộp đủ số thuế được cấp. hoàn thành. nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế kết thúc thời gian thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

(3) Khai sai làm giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã được cơ quan có thẩm quyền xác định đã lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế hoặc lập biên bản vi phạm hành chính. trốn thuế mà người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về tội trốn thuế đã kê khai bổ sung và nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế lập hồ sơ. bị lập biên bản để xác định hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế.

Xem thêm: Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

Xem Thêm : Chính thức dừng thu phí đường bộ thủ công từ 01/6/2022

(4) Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn đối với các giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để xác định thị trường. giá bán. thêm vào. . theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

(5) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để ghi giảm giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm mà cơ quan thuế khi nộp. kiểm tra, kiểm tra để thấy rằng người mua có thể chứng minh điều đó. Lỗi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về người bán và người mua đã hạch toán đầy đủ theo quy định.

* Biện pháp khắc phục

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

(1) Buộc nộp đủ số thuế còn thiếu, số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp ngân sách nhà nước đối với hành vi trên.

Nếu hết thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt theo quy định xử phạt chính nêu trên mà phải nộp đủ số thuế còn nợ và số thuế được hoàn, được miễn, giảm cao hơn quy định. . tiền chậm nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.

(2) Buộc giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ (nếu có) đối với hành vi chính bị xử phạt nêu trên.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP (lần lượt các mục (1), (2), (4)) . nội dung bị xử phạt chính) nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp, làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn thì mức phạt không phải là 20% mà là 20%. từ 05 đến 08 triệu đồng.

Đây là những hành vi Kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn và mức phạt. Mọi thắc mắc vui lòng gọi hotline 1900.6192 .

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles