15 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

Buy now

spot_img

Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Thuế suất trước bạ từ ngày 01/03/2022

Mức thuế trước bạ (lệ phí trước bạ) của các loại tài sản được quy định rõ tại Điều 8 Nghị định 10/2022 / NĐ-CP như sau:

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022

Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022


Xem Thêm : Điều chỉnh tiêu chuẩn hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại người dân

Xem Thêm : Đến 2025, giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GTVT

Bạn Đang Xem: Mức thu thuế trước bạ từ ngày 01/3/2022
TT

Loại tài sản chịu thuế trước bạ

Thuế suất trước bạ

đầu tiên

Nhà, đất

0,5%

2

Súng săn, súng tập luyện, thi đấu thể thao

2%

3

Tàu thủy, bao gồm ca nô, sà lan, tàu kéo, tàu đẩy, tàu lặn, tàu ngầm; thuyền, kể cả du thuyền; Máy bay

đầu tiên%

4

Xe máy

2%

Trong đó:


(1) Xe mô tô thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã nơi đặt trụ sở chính của Ủy ban nhân dân tỉnh nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%.


(2) Xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi tính 1% (mua bán, tặng cho, thừa kế …).


Trường hợp chủ sở hữu tài sản đã kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe mô tô là 2%, sau đó chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã nơi có trụ sở chính của nhân dân trên địa bàn tỉnh thì phải nộp. 5%.

5

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự ô tô

2%

Trong đó:


(1) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả ô tô đưa rước): Nộp lệ phí trước bạ lần đầu 10%.


Trường hợp cần áp dụng tỷ lệ cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng, nhưng không quá 15%.


(2) Xe ô tô bán tải chở hàng có khối lượng cho phép chở dưới 950 kg và từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng cho phép chở nhỏ trên 950 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức phí. bằng 60% mức thu lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (2).


(3) Ô tô điện chạy bằng pin:
– Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/03/2022: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 0% (tuy số tiền phải nộp là 0 đồng nhưng khác với trường hợp được miễn là vẫn phải kê khai lệ phí trước bạ) . theo pháp luật).
– Trong vòng 02 năm tiếp theo: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu đối với xe ô tô chạy xăng, diesel có cùng số chỗ ngồi.


(4) Các loại ô tô quy định tại mục (1), (2), (3): Nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức 2%, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


Căn cứ vào loại phương tiện được ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng và an toàn


Đối với các quy chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô hoặc các loại xe tương tự xe. xe quy định.

6

Thay thế nhà ở, tổng khung, chính, khối nhà quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 10/2022 / NĐ-CP phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Áp dụng mức lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản

7

Cá nhân, tổ chức được miễn, không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy, ô tô lần đầu nếu chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc đối tượng được miễn. lệ phí trước bạ theo quy định

Cá nhân, tổ chức đăng ký quyền sở hữu xe mô tô, xe ô tô nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại.

số 8

Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng xe mô tô, xe ô tô đã xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật thì quyền sở hữu xe máy, xe ô tô đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân mà trước đó đã đăng ký quyền sở hữu.

Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng khi đăng ký xe mô tô, xe ô tô phải nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi.

9

Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng xe mô tô, xe ô tô đã xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật nhưng xe máy, xe ô tô được xác lập quyền sở hữu toàn dân mà không đăng ký trước hoặc không có căn cứ. để xác định quyền sở hữu đã đăng ký trước đó

Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng khi đăng ký xe máy, ô tô nộp lệ phí trước bạ theo mức ban đầu

Lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên tối đa không quá 500 triệu đồng / 01 tài sản / 01 lần đăng ký, trừ tàu bay, du thuyền, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

muốn thu thập trước

2 lưu ý về mức lệ phí trước bạ từ ngày 01/03/2022

Mặc dù Nghị định 10/2022 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 nhưng mức thu lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản vẫn chưa được áp dụng ngay theo quy định tại Nghị định này, cụ thể:

(1) Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống và giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, xe máy, ô tô tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính cho đến:

– Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở mới.

– Bộ Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô mới.

(2) Lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2021 / NĐ-CP đến hết ngày 31/5/2022.

xem thêm: Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước từ ngày 1/12/2021

Trên đây là thuế suất trước bạ kể từ ngày 01/03/2022 theo Nghị định 10/2022 / NĐ-CP. Có thể thấy, mức thuế trước bạ về cơ bản không có nhiều thay đổi so với quy định trước đây.

Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý, một số loại tài sản chưa áp dụng thuế suất theo Nghị định 10/2022 / NĐ-CP mà áp dụng theo quy định tại Nghị định 103/2021 / NĐ-CP về giảm phí. đăng ký do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mọi người gặp khó khăn, vướng mắc về thuế trước bạ vui lòng gọi ngay hotline 1900.6199 để được giải đáp.

>> 5 điểm mới của Nghị định 10/2022 / NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles