11.6 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

Buy now

spot_img

Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Đầu tiên

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Ý tưởng

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua.

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế

3

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng áp dụng

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Đầu tiên. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các đối tượng áp dụng hóa đơn không có mã số)


2. Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Đầu tiên. Doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy


2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử, lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

4

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Ký hiệu hóa đơn

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.


Ví dụ 122TAA – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái, được quy định là: K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.


Ví dụ 1KỲ23TYY – là hóa đơn giá trị gia tăng không có mã được khởi tạo từ năm 2023 và là hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

5

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký người dùng

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Theo mẫu 01 / ĐKTD-HĐĐT:


– Tại Mục 1. Mẫu hóa đơn: đánh dấu chọn Có mã cơ quan thuế


– Tại Mục 3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử: tích vào ô Chuyển đầy đủ nội dung của từng hóa đơn.

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Theo mẫu 01 / ĐKTD-HĐĐT:


– Tại Mục 1. Mẫu hóa đơn: đánh dấu chọn Không có mã cơ quan thuế.


– Tại Mục 2: Phương thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: đánh dấu vào hình thức phù hợp tại mục b.


– Tại Mục 3. Phương thức truyền dữ liệu hóa đơn điện tử: đánh dấu vào tùy chọn phù hợp.

7

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Chuyển dữ liệu hóa đơn sang cơ quan thuế

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Ngay tại thời điểm doanh nghiệp phát hành hóa đơn, ký điện tử và gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để cấp mã.


Người mua có thể vào website của Tổng cục Thuế để tra cứu ngay thông tin hóa đơn.

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Có 2 dạng:


1. Kết chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng với thời điểm nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (tháng / quý).


2. Chuyển toàn bộ nội dung hóa đơn áp dụng đối với các trường hợp còn lại: Người bán sau khi lập đầy đủ nội dung trên hóa đơn thì gửi hóa đơn cho người mua, đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế (chậm nhất là ngay trong ngày. gửi cho người mua).

số 8

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Xử lý bảng tổng hợp hóa đơn điện tử có sai sót

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Không có sẵn

Xem Thêm : Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu

Xem Thêm : Thêm một số khoản phí được giảm đến hết 31/12/2021 vì dịch

Bạn Đang Xem: Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Đối với doanh nghiệp kết chuyển dữ liệu hóa đơn dưới dạng bảng tổng hợp:


– Sau thời hạn chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử trong Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế thì người bán gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử. tờ khai cho cơ quan thuế. dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung;


– Trường hợp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh đối với thông tin đã kê khai trên Bảng tổng hợp;

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,513FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles