11.6 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

Buy now

spot_img

Trình tự, thủ tục thu hồi đất người dân cần nắm rõ

Điều 69 và Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thông báo thu hồi đất

Bạn Đang Xem: Trình tự, thủ tục thu hồi đất người dân cần nắm rõ

* Thẩm quyền ra thông báo thu hồi đất

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền ra thông báo thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của nhân dân. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có thẩm quyền ra thông báo thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

* Thời hạn thông báo thu hồi đất

Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định, trước khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất biết về việc thu hồi đất biết trước thời điểm thu hồi đất biết. :

– Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp.

– Chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

* Gửi thông tin về thông báo thu hồi đất

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người bị thu hồi đất, phổ biến đến nhân dân trong khu vực có đất thu hồi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. (xã, phường, thị trấn), nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Bước 2: Điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê, kiểm đếm

Xem Thêm : Thủ tục và phí thực hiện

– Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện phương án thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

– Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

– Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và vận động, thuyết phục người sử dụng đất thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không hợp tác với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định kiểm tra. đếm bắt buộc.

Người bị thu hồi đất có trách nhiệm thi hành quyết định kiểm kê bắt buộc. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm kê bắt buộc và tổ chức cưỡng chế.

Bước 3: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến ​​về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức gặp mặt trực tiếp. với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất. . Gợi lại.

Việc tổ chức lấy ý kiến ​​phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện người bị thu hồi đất.

– Có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến ​​bằng văn bản, trong đó ghi rõ số ý kiến ​​đồng ý, số ý kiến ​​không đồng ý, số lượng ý kiến ​​khác về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại trong trường hợp còn chưa thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền.

Sau khi có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

thu thập dữ liệu

Bước 4: Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (cấp tỉnh, cấp huyện) quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong ngày.

Xem Thêm : HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Bước 5: Trình, phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở chính. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

– Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng người bị thu hồi đất, trong đó ghi rõ việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà ở, đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm. điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian giao nhà, đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bước 6: Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt

– Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

– Trường hợp người bị thu hồi đất không giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người bị thu hồi đất thực hiện.

– Người bị thu hồi đất đã vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cưỡng chế. thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế.

Bước 7: Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất (nếu có)

Việc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải quyết. Công tác giải phóng mặt bằng đã được vận động, thuyết phục.

(2) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

(3) Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.

(4) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

xem thêm: Thẩm quyền và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất

Đây là trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Thực tế thu hồi đất còn nhiều vụ việc phức tạp, nhất là vấn đề đơn giá đền bù. Do đó, nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy gọi ngay đến hotline
1900.6192

để nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của LuatVietnam.

>> Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,513FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles